Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.tony-frats.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tony Frats entertainment. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tony Frats entertainment is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tony Frats entertainment.

 

Prijzen op de website

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tony Frats entertainment te mogen claimen of te veronderstellen.

 

kOrtingen voor scholen

Voor scholen hanteren wij een korting van 20% wanneer de voorstelling plaatsvindt tijdens de schooluren en in het kader van activiteiten van deze school en niet van een derde partij. Deze korting wordt verrekend in de offerte. Daarenboven kan een extra korting van toepassing zijn wanneer meerdere shows plaatsvinden op dezelfde dag en locatie. De korting is van toepassing op de goedkoopste voorstelling.

 

Website inhoud

 

Tony Frats entertainment streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tony Frats entertainment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van

www.tony-frats.be op deze pagina.

 

 

Alle entertainment onder 1 dak

0475 79 77 95 |  info@tony-frats.be

 

© 2019 Tony Frats entertainment  |  Alle rechten voorbehouden  |  Anthony Vervaecke